Keskikaupunkiseura Toispual jokke ry

Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Keskikaupunkiseura Toispual jokke ry. Jälenpänä sitä nimitetään seuraksi. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimialue on Turun Läntinen keskikaupunkialue rajoinaan Puistokatu, rautatie ja Aurajoki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton ja sen aluejärjestön Turkuseura-Åbosamfundet ry:n jäsen.

Tarkoitus

2 § Seuran tarkoituksena on Turun keskikaupunkialueen kehittäminen,

 • ottamalla huomioon ydinkeskustan erityispiirteet,
 • parantamalla elinympäristön laatua ja lisäämällä ihmisten viihtyvyyttä,
 • kiinnittämällä erityisesti huomiota väestökadon pysäyttämiseen, liikenteen sujuvuuteen ja ympäristöhaittojen vähentämiseen, asukkaiden turvallisuuteen ja
 • edistämällä viheralueiden, jokirannan sekä kaupunkikuvallisesti merkittävien rakennusten, kulttuurin ja perinteiden vaalimista.
  Lisäksi vaalitaan Turun murreperinnettä ja omaleimaisuutta.
Toimintamuodot

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon tekemällä aloitteita, esityksiä sekä antamalla lausuntoja viranomaisille,
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
 • seuraa alueen aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
 • harjoittaa tarvittaessa julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä kulttuuriympäristön vaalimista,
 • järjestää kokouksia ja kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita, jäsenilleen matkoja ja opintoretkiä,
 • järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
 • toimii yhteistyössä kotiseutujärjestöjen kanssa.
Jäsenet

4 § Seuran jäsenet ovat

 1. varsinaiset jäsenet
 2. kannattajajäsenet
 3. kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseninä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä seuran kokous.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua seuran toimintaan erityisesti ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

5 § Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenmaksuvelvollisuutensa taikka toimii seuran tarkoitusperien taikka lain ja hyvien tapojen vastaisesti.

Kokoukset

6 § Seuran vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle seuran ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemiseksi vaatii. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7 § Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kannattaja-kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,
 4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 5. hyväksytään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
 6. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi,
 8. valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,
 9. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan tilejä ja hallintoa,
 10. päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 6 §:n mukaisesti,
 11. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää.
Hallitus

9 § Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuudesta kymmeneen (6–10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

10 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Talous

11 § Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

12 § Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi alaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

13 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 § Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 § Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston ja seuran muun omaisuuden säilymisestä oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.