Esitämme kunnioittavimmin huomioitavaksi seuraavat asiat asemakaavan muutoksen yhteydessä: Toispual jokke -seura kannattaa kaavamuutoksia, jotka edistävät hyvien asuntojen ja asuinympäristöjen syntymistä keskusta-alueelle, ja samalla houkuttelevat lisää asukkaita ruutukaava-alueelle.

Ratapihankatu 18 korttelissa ja sen lähiympäristössä on meneillään ja käynnistymässä lukuisia hankkeita, jotka olivat jo näköpiirissä, kun ”Partiokeskuksen” hanke oli kaavakäsittelyssä. Hajanainen kortteli olisi ansainnut kokonaisvaltaisen käsittelyn, mutta olisi hyvä, että edes loppukortteli käsitellään kokonaisuutena. Korttelin kehittämiseen liittyy lisäksi Logomon uusi kevyen liikenteen silta ja pysäköintilaitos. Meneillään oleva kaavahanke on valitettava esimerkki kaavoituksesta, joka yksittäiskohteena ei ota huomioon ympäröivää kokonaisuutta.

Ratapihankatu 18

Ratapihankatu 18

Tontilla sijaitsee 60-luvulla rakennettu (Hankkijan?) 4-kerroksinen toimistorakennus ja 2-kerroksinen liikerakennus, jossa on viime vuosina toiminut kuvataidekoulu. Rakennukset istuvat kerrosluvultaan kaupunkikuvassa kohtalaisen hyvin, rakennusten korkeudet myötäilevät lähiympäristön kerroslukuja. Rakennusten arkkitehtuuri ei kuitenkaan ole kovin ainutlaatuista ja paikka tarjoaa kohtalaisen hyvät olosuhteet asuinrakentamiseen, joten rakennusten purkaminen on perusteltua.

Ratapihankatu 18, Läntinen Pitkäkatu 17 sisäpiha

Tontille on kaavailtu vuosien varrella erilaisia luonnoksia, joille kaikille on yhteistä rakennusoikeuden maksimointi tai yletön maksimointi. Nyt paikalle esitetään 7 kerrosta, enemmän kuin missään tämän korttelin tonteilla, rakennustehokkuuden noustessa lähelle kolmea. Kaupunkikuvallisesti sopiva rakennuskorkeus tontille on 3-5 kerrosta. Ylikorkea rakentaminen estää auringonvalon pääsyn matalille puutalotonteille. Miten varmistetaan naapurikortteleiden perustusten säilyvyys? Tontin sijainti Kauppiaskadun päätteenä on myös huomioitava. Myös Ratapihankadun puolelta katsottuna rakennusmassa vaikuttaa ylisuurelta ja peittää Puolalanmäen suurmaiseman.
Tässäkin korttelissa kannattaisi toteuttaa epäyhtenäistä, pienimittakaavaista rakennustapaa ”Partiokeskuksen” uudisrakennuksen tapaisesti.

Ratapihankatu 18, Läntinen Pitkäkatu 17 sisäpiha

Autopaikat

Autopaikkoja on 1/150 k-m², eli todennäköisesti pienasuntoja sisältävään rakennukseen varataan 1 autopaikka neljää asuntoa kohden. Tämä johtanee entistä suurempaan asukaspysäköintipaikkapulaan lähiseudulla.

Toispual jokke ry kannattaa tontin asemakaavoitusta osana koko korttelin kaavaa. Nyt esitetty asemakaavaehdotus on palautettava uuteen valmisteluun, joka ottaa ympäröivän rakennuskannan paremmin huomioon. Koko kaavoitukselta ja viereisten puutalojen säilyttämiseltä menee mielekkyys, jos esitetty suunnitelma vahvistetaan.

Ratapihankatu_18-Kaavaehdotus_Page_1
Ratapihankatu_18-Kaavaehdotus_Page_2

Toispual jokke ry:n lausunto asemakaavan muutoksesta: Ratapihankatu_18-TPJ-Kaavaehdotuslausunto.pdf